Regulamin obozu studenckiego Camp Zero


Regulamin obozu studenckiego Camp Zero


§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Uczestników wyjazdu odbywającego się od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2020 w Ośrodku Posejdon w Łazach k. Mielna.
§2
1. Organizatorami obozu studenckiego Camp Zero jest:
1) Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwana dalej „Fundacją”.
2. Uczestnikiem obozu studenckiego Camp Zero, zwanego dalej „Obozem”, jest osoba, która: 1) zarejestrowała się w sposób ustalony i podany przez Organizatorów;
2) zaakceptowała warunki określone przez Organizatorów i zobowiązała się do przestrzegania niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu;
3) dokonała wymaganej wpłaty w terminie określonym przez Organizatorów na wskazany numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.11 1090 1014 0000 0001 4133 9308
Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 018, 01-938 Warszawa;
4) ukończyła osiemnasty rok życia lub posiada zgodę opiekuna prawnego i status studenta;
5) wyraziła zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji Obozu i innych ich działań z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. Swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
b) otrzymywanie od Organizatorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz 1204).c) bezpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z przygotowanym przez Organizatorów oświadczeniem.
3. Obóz rozpoczyna się 25 sierpnia 2020 r. i kończy się 31 sierpnia 2020 r.
4. Cena Obozu dla studentów UKSW 549 zł. Dla studentów spoza UKSW oraz osób niebędących studentami lub studentów nieposiadającej ważnej legitymacji studenckiej: 650 zł.
5. Ceny, o których mowa w ust. 4, mogą ulec obniżeniu o 50 zł, jeżeli Uczestnik zrezygnuje z transportu zapewnianego przez Organizatorów.

Prawa i obowiązki Uczestnika
§3
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) stosowania się do poleceń Organizatorów, a także osób przez nich wskazanych;
2) przestrzegania zasad korzystania z obiektów udostępnionych w Ośrodku ,,Posejdon”, zwanym dalej „Ośrodkiem”, i przestrzegania ich treści;
3) dbania o wyposażenie Ośrodka oraz do utrzymywania porządku w pokojach i innych pomieszczeniach, w których przebywa;
4) posiadania w trakcie Obozu identyfikatora i opaski na ręku oraz okazywania ich na polecenie: Organizatorów, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), pracowników Ośrodka lub ochrony;
5) zapoznania się z programem Obozu;
6) poinformowania Organizatorów o chęci wcześniejszego opuszczenia Obozu, a także o każdym dłuższym oddaleniu się od Ośrodka;
7) wcześniejszego poinformowania Organizatorów o chorobach i uczuleniach oraz zażywanych w związku z tym lekach.
2. W przypadku uznania, że istnieje poważne niebezpieczeństwo w związku z okolicznościami zachodzącymi w ust. 1 pkt 7, Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo osoby w Obozie lub zobowiązać ją do wcześniejszego opuszczenia Obozu.
3. Niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie budynków Ośrodka, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
4. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Ośrodka odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który je wyrządził. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach oraz korytarzach, które prowadzą do pokoi, odpowiadają finansowo i prawnie Uczestnicy, którzy je zamieszkiwali. Szkody muszą zostać naprawione do czasu zakończenia Obozu wg wskazań kierownika Ośrodka.
5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt i nocowanie osób spoza Obozu w pokojach Uczestników, pod sankcją opłacenia ich pobytu w wysokości 100 zł za każdą dobę, liczoną od rozpoczęcia obozu.
6. Uczestnik nie może przekazywać pokoju innym osobom.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek, innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi.
8. Zabronione jest korzystanie ze świeczek i sziszy (fajki wodnej).
9. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który jej użył. Konsekwencje niezastosowania się do niniejszego Regulaminu

Konsekwencje niezastosowania się do niniejszego Regulaminu
§4
Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Obozu, w szczególności:
1) uporczywe naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu;
2) niestosowanie się do poleceń Organizatorów, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), pracowników Ośrodka lub ochrony;
3) nadużywanie alkoholu; posiadanie lub używanie środków odurzających;
4) nagminne przeszkadzanie Organizatorom, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), innym uczestnikom w zaplanowanych zajęciach;
5) uporczywe nękanie;
6) zachowania nieobyczajne, stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa własnego bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących.

§5
1. Środkami dyscyplinującymi, o których mowa w §4, są:
1) powiadomienie opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;
2) powiadomienie Władz uczelni, na której studiuje lub studiować będzie Uczestnik, o jego zachowaniu;
3) powiadomienie właściwych organów ścigania;
4) obarczenie kosztami za wyrządzone szkody i ich naprawę;
5) niezwłoczne wydalenie z Obozu, bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni.
2. Ostateczną decyzję o zastosowaniu środków podejmują Organizatorzy, z zastrzeżeniem, iż zachowania, o którym mowa w §4 pkt 3 i 6, powoduje bezwzględne zastosowanie wszystkich środków, o których mowa w ust. 1.
Opłaty
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za Obóz w pełnej kwocie i terminie wskazanym przez Organizatora;
2. W cenie obozu Uczestnik ma zapewnione m.in.:
1) noclegi (pokoje: 3-, 4-,osobowe z łazienkami);
2) wyżywienie: śniadania i obiadokolacje;
3) warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe i szkolenia;
4) koszulkę
5) imprezy i zawody sportowe;
6) program kulturalny;
7) ubezpieczenie NNW.
3. Organizator pobiera kaucję od każdego Uczestnika w wysokości 50 zł przy zakwaterowaniu.
4. Kaucja jest zwracana w dniu zakończenia Obozu w całości w przypadku bezszkodowego zwrotu pokoju.
5. Zwrot kaucji może być pomniejszony o różnicę, jaka wynikła z powstałych uszkodzeń w pokoju lub korytarzach, które prowadzą do pokoi.
6. Opłata za zniszczenie lub zgubienie klucza wydanego w dniu przyjazdu wynosi 50 zł.
7. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu między 10 sierpnia 2019 r. a 15 sierpnia 2019 r., przysługuje mu zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
8. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu po 15 sierpnia 2019 r., zwrot wpłaconej kwoty nie przysługuje.
9. W przypadku, gdy Uczestnik Obozu, zdecyduje się na wcześniejsze opuszczenie Obozu, zwrot pieniędzy nie przysługuje.
Pozostałe warunki
§7
1. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie Obozu i nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Obóz oraz w czasie transportu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy Uczestnik spowodował szkodę lub przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.
3. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do której ma uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które Organizatorzy nie odpowiadają.
5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Obozie, składając Organizatorom pisemne oświadczenie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesłane drogą elektroniczną na adres: biuro@wyszynskiego.pl. Za dzień złożenia oświadczenia uważa się dzień przesłania informacji o rezygnacji na maila biuro@wyszynskiego.pl
6. W przypadku dojazdu przez Uczestnika własnym samochodem ani Organizatorzy, ani Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
1) zmiany lub przeniesienia Uczestnika do innego Ośrodka o takim samym lub zbliżonym standardzie, kiedy zajdą ku temu uzasadnione przesłanki;
2) zmiany Regulaminu, o której poinformują Uczestnika poprzez przesłanie zmienionego tekstu pod adres poczty elektronicznej.
8 Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, chyba że powiadomił Organizatorów o nieposiadaniu lub zagubieniu takiego dokumentu. W przypadku deklaracji o posiadaniu legitymacji i związanej z nią ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, nie zgodnej ze stanem faktycznym lub niepotwierdzenia poprzez okazanie legitymacji w czasie trwania Obozu, uczestnik zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wynikłych z błędnego poinformowania Organizatorów..

Obostrzenia COVID 19
§ 8
1. Kierując się wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad:
a) Uczestnik jest zdrowy w dniu wyjazdu, co poświadcza w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ze względu na sytuację epidemiczną;
b) Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem obozu;
c) Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów ,,Camp Zero” ,,Ośrodka Posejdon” a także z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny;
2. W obozie ,, Camp Zero” mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji (np. katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej/równa 37,5 ºC, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane złe samopoczucie), które zauważy Organizator lub osoba przez niego upoważniona skutkuje skierowanie Uczestnika do lekarza.
3. Każdego dnia Uczestnikowi będzie mierzona temperatura ciała – temperatura rano ok. powyżej 37 stopni nie wyklucza uczestnika z Obozu, tylko nakazuje zwrócenie uwagi na uczestnika i jego obserwację w ciągu dnia. Dopiero, jeśli temp. zacznie gwałtownie wzrastać i osiągnie 37,5 lub u pątnika wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, uczestnik będzie całkowicie odizolowany od grupy i przewieziony do szpitala a jego przypadek zostanie zgłoszony do sanepidu powiatowego, który podejmie dalsze decyzje;
4. W przypadku stwierdzenia przypadku COVID-19, wszystkie osoby, które miały styczność z osobą mogą być poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
5. Uczestnik wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury, w przypadku wykazania pomiaru;
6. Uczestnicy zobowiązaniu są do posiadania środków ochronnych maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk.
7. Ośrodek Posejdon spełnia wymogi Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest też pod stałym nadzorem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Ośrodek wypełnia wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży m.in. zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla Organizatorów oraz uczestników wypoczynku.
8. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 roku

---
miejscowość data czytelny podpis
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y ………………………..........................….................................(imię i nazwisko) w związku z udziałem w obozie Camp Zero wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie, rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium , obróbkę i powielanie mojego wizerunku przez Fundację Niezależnych Inicjatyw Studenckich im Kardynała Stefana Wyszyńskiego utrwalonego na zdjęciach i filmach dokonanego podczas trwania obozu Camp Zero tj. w dniach 25 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne, z tym, że fotografie, filmy lub nagrania dźwiękowe wykonane podczas obozu mogą być zamieszczone na stronie internetowej, fanpage i innych w.w. podmiotów oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i archiwizacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.

---
miejscowość data czytelny podpis