Regulamin obozu studenckiego Camp Zero§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Uczestników wyjazdu odbywającego się od 28 sierpnia do 3 września 2017 w Ośrodku Posejdon w Łazach k. Mielna.

§2
1. Organizatorami obozu studenckiego Camp Zero są:
1) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „UKSW”;
2) Zarząd Samorządu Studentów UKSW, zwany dalej „Zarządem”;
3) Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwana dalej „Fundacją”.
2. Uczestnikiem obozu studenckiego Camp Zero, zwanego dalej „Obozem”, jest osoba, która:
1) zarejestrowała się w sposób ustalony i podany przez Organizatorów;
2) zaakceptowała warunki określone przez Organizatorów i zobowiązała się do przestrzegania niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu;
3) dokonała wymaganej wpłaty w terminie określonym przez Organizatorów na wskazany numer rachunku bankowego:
Bank ING 54 1050 1012 1000 0090 8019 3106
Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 208, 01-938 Warszawa;
4) ukończyła osiemnasty rok życia lub posiada zgodę opiekuna prawnego i status studenta;
5) wyraziła zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji Obozu i innych ich działań - zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
b) otrzymywanie od Organizatorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz 1204).
3. Obóz rozpoczyna się 28 sierpnia 2017 r. i kończy się 3 września 2017 r.
4. Cena Obozu dla studentów UKSW lub osób przyjętych na studia na UKSW wynosi 499 zł. Dla studentów spoza UKSW: 600 zł, zaś dla osób niebędących studentami lub studentów nieposiadającej ważnej legitymacji studenckiej: 700 zł.
5. Cena promocyjna dla pierwszych 50 osób przyjętych na studia na UKSW, zarejestrowanych na Obóz, wynos 399 zł.
6. Ceny, o których mowa w ust. 4, ust. 5 i ust. 6, mogą ulec obniżeniu o 50 zł, jeżeli Uczestnik zrezygnuje z transportu zapewnianego przez Organizatorów.

Prawa i obowiązki Uczestnika

§3
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) stosowania się do poleceń Organizatorów, a także osób przez nich wskazanych;
2) przestrzegania zasad korzystania z obiektów udostępnionych w Ośrodku ,,Posejdon”, zwanym dalej „Ośrodkiem”, i przestrzegania ich treści;
3) dbania o wyposażenie Ośrodka oraz do utrzymywania porządku w pokojach i innych pomieszczeniach, w których przebywa;
4) posiadania w trakcie Obozu identyfikatora i opaski na ręku oraz okazywania ich na polecenie: Organizatorów, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), pracowników Ośrodka lub ochrony;
5) zapoznania się z programem Obozu;
6) poinformowania Organizatorów o chęci wcześniejszego opuszczenia Obozu, a także o każdym dłuższym oddaleniu się od Ośrodka;
7) wcześniejszego poinformowania Organizatorów o chorobach i uczuleniach oraz zażywanych w związku z tym lekach.
2. W przypadku uznania, że istnieje poważne niebezpieczeństwo w związku z okolicznościami zachodzącymi w ust. 1 pkt 7, Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo osoby w Obozie lub zobowiązać ją do wcześniejszego opuszczenia Obozu.
3. Niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie budynków Ośrodka, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
4. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Ośrodka odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który je wyrządził. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach oraz korytarzach, które prowadzą do pokoi, odpowiadają finansowo i prawnie Uczestnicy, którzy je zamieszkiwali. Szkody muszą zostać naprawione do czasu zakończenia Obozu wg wskazań kierownika Ośrodka.
5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt i nocowanie osób spoza Obozu w pokojach Uczestników, pod sankcją opłacenia ich pobytu w wysokości 100 zł za każdą dobę, liczoną od rozpoczęcia obozu.
6. Uczestnik nie może przekazywać pokoju innym osobom.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek, innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi.
8. Zabronione jest korzystanie ze świeczek i sziszy (fajki wodnej).
9. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który jej użył.

Konsekwencje niezastosowania się do niniejszego Regulaminu
§4

Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Obozu, w szczególności:
1) uporczywe naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu;
2) niestosowanie się do poleceń Organizatorów, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), pracowników Ośrodka lub ochrony;
4. nadużywanie alkoholu; posiadanie lub używanie środków odurzających;
3) nagminne przeszkadzanie Organizatorom, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), innym uczestnikom w zaplanowanych zajęciach;
4) uporczywe nękanie;
5) zachowania nieobyczajne, stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa własnego bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących.

§5
1. Środkami dyscyplinującymi, o których mowa w §4, są:
1) powiadomienie opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;
2) powiadomienie Władz uczelni, na której studiuje lub studiować będzie Uczestnik, o jego zachowaniu;
3) powiadomienie właściwych organów ścigania;
4) obarczenie kosztami za wyrządzone szkody i ich naprawę;
5) niezwłoczne wydalenie z Obozu, bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni.
2. Ostateczną decyzję o zastosowaniu środków podejmują Organizatorzy, z zastrzeżeniem, iż zachowania, o którym mowa w §4 pkt 4 i 7, powoduje bezwzględne zastosowanie wszystkich środków, o których mowa w ust. 1.

Opłaty
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za Obóz w pełnej kwocie i terminie wskazanym przez Organizatora;
2. W cenie obozu Uczestnik ma zapewnione m.in.:
1) noclegi (pokoje: 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami);
2) wyżywienie: śniadania i obiadokolacje;
3) warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe i szkolenia;
4) koszulkę
5) imprezy i zawody sportowe;
6) program kulturalny;
7) ubezpieczenie NNW.
3. Organizator pobiera kaucję od każdego Uczestnika w wysokości 30 zł przy zakwaterowaniu.
4. Kaucja jest zwracana w dniu zakończenia Obozu w całości w przypadku bezszkodowego zwrotu pokoju.
5. Zwrot kaucji może być pomniejszony o różnicę, jaka wynikła z powstałych uszkodzeń w pokoju lub korytarzach, które prowadzą do pokoi.
6. Opłata za zniszczenie lub zgubienie klucza wydanego w dniu przyjazdu wynosi 50 zł.
7. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu do 5 sierpnia 2017 r., przysługuje mu zwrot w wysokości całej wpłaconej kwoty zł .
8. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu między 5 sierpnia 2017 r. a 15 sierpnia 2017 r., przysługuje mu zwrot w wysokości wpłaconej kwoty pomniejszonej o 100 zł.
9. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu między 15 sierpnia a 25 sierpnia 2017 r., przysługuje zwrot w wysokości wpłaconej kwoty pomniejszonej o 200 zł zł.
10. W przypadku, gdy Uczestnik Obozu, zdecyduje się na wcześniejsze opuszczenie Obozu, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Pozostałe warunki
§7
1. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie Obozu i nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Obóz oraz w czasie transportu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy Uczestnik spowodował szkodę lub przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.
3. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do której ma uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które Organizatorzy nie odpowiadają.
5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Obozie, składając Organizatorom pisemne oświadczenie przesłane listem poleconym pod adres: stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, pok. 018
01 815 Warszawa

lub złożone bezpośrednio w siedzibie Samorządu Studentów. Za dzień złożenia oświadczenia uważa się dzień nadania przesyłki poleconej lub dzień przyjęcia pisma w siedzibie Samorządu Studentów.
6. W przypadku dojazdu przez Uczestnika własnym samochodem ani Organizatorzy, ani Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
1) zmiany lub przeniesienia Uczestnika do innego Ośrodka o takim samym lub zbliżonym standardzie, kiedy zajdą ku temu uzasadnione przesłanki;
2) zmiany Regulaminu, o której poinformują Uczestnika poprzez przesłanie zmienionego tekstu pod adres poczty elektronicznej.
8. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, chyba że powiadomił Organizatorów o nieposiadaniu lub zagubieniu takiego dokumentu. W przypadku deklaracji o posiadaniu legitymacji i związanej z nią ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, nie zgodnej ze stanem faktycznym lub niepotwierdzenia poprzez okazanie legitymacji w czasie trwania Obozu, uczestnik zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wynikłych z błędnego poinformowania Organizatorów.

Warszawa, dnia 15 maja 2017 roku